Lĩnh vực hoạt động

DỰ ÁN TIÊU BIỂU

Xem thêm

Năng lực

Đơn vị: tỷ đồng
Chỉ tiêu 2019 2020 2021
Tổng tài sản 1.251 3.339
Vốn chủ sở hữu 383 1.078
Hạn mức tín dụng 1.055 1.962
Doanh thu 3.422 5.423

Tin tức mới nhất