Lĩnh vực hoạt động

DỰ ÁN TIÊU BIỂU

Xem thêm

Năng lực

Đơn vị: tỷ đồng
Chỉ tiêu 2019 2020 2021
Tổng tài sản 1.251 3.339
Vốn chủ sở hữu 383 1.078
Hạn mức tín dụng 1.055 1.962
Doanh thu 3.422 5.423